...δράση ανταλλαγής νέων ομάδων ΔΕΝ (Θράκη) & Σχολής ΧΙΛΛ (Αθήνα)...