Κατασκευάζουμε τον νέο χάρτη των ΔΕΝτοπ(ι)ων

20141103 4Η δράση προετοιμασίας και σχεδιασμού του νέου κύκλου της δράσης των ΔΕΝ (2014-2015) είχε στόχο να ενθαρρύνει το διάλογο μεταξύ των μελών του δικτύου συνεργατών ώστε να αξιοποιηθεί το σύνολο της πολύχρονης εμπειρίας στο σχεδιασμό του νέου κύκλου δράσης. Σκοπός ήταν να ανακαλύψουμε και να συνδιαμορφώσουμε την εξέλιξη της μορφής της δράσης και της οργάνωσης του δικτύου συνεργατών ώστε να χτίζει πάνω σε όλους τους προηγούμενους κύκλους και συγχρόνως να την προχωράει σε νέα ανοίγματα.

Τα μέλη της διαπολιτισμικής ομάδας συνεργατών των ΔΕΝ πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων για την αποτίμηση του έργου των ΔΕΝ και την εξέλιξη της δράσης. Στη συνέχεια, και με στόχο το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης, σχεδίασαν και υλοποίησαν σειρά συναντήσεων με νέους (παιδιά, προέφηβους, έφηβους, φοιτητές και νέους ενήλικες) και γονείς. Μέσω της μεθοδολογίας της κοινωνικο-πολιτισμικής εμψύχωσης, σκοπός αυτών των συναντήσεων ήταν η διαφοροποιημένη διερεύνηση αναγκών ώστε να υπάρξει συνδιαμόρφωση του περιεχομένου των επιμέρους δράσεων – συμπεριλαμβάνοντας τόσο της τρέχουσες επιθυμίες και ανάγκες των συμμετεχόντων στα ΔΕΝ όσο και τις προτάσεις των εμψυχωτών.

Καλώντας νέα και ενήλικα μέλη των τοπικών κοινωνιών με πολύχρονη εμπειρία στα ΔΕΝ να συμμετέχουν στη διαμόρφωση των επιμέρους δράσεων και εργαστηρίων που θα αναπτυχθούν την περίοδο 2014-2015, τα ΔΕΝ εξελίσσουν το διαπολιτισμικό τους άνοιγμα στις τοπικές κοινωνίες. Αν και ενιαία μέσα στο χρόνο των έξι βδομάδων (21/9 - 31/10), η δράση εξελίχθηκε γύρω από δύο άξονες:

συναντήσεις συντονισμού και εποπτείας του δικτύου συνεργατών των ΔΕΝ για τον οραματισμό και το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης ...

... με σκοπό την κατασκευή του νέου χάρτη των ΔΕΝτοπ(ι)ων μέσω μιας σειράς συναντήσεων των μελών του ΔΕΝ+ που ενθαρρύνουν την ανταλλαγή σκέψεων, τον αναστοχασμό, το διάλογο και τη συνδιαμόρφωση της νέας μορφής της δράσης καθώς και τον νέο τρόπο οργάνωσης του δικτύου συνεργατών.

συναντήσεις με νέους, γονείς και μέλη των τοπικών κοινωνικών για τη διερεύνηση αναγκών και το σχεδιασμό επιμέρους δράσεων ...

... με σκοπό την προετοιμασία του νέου κύκλου μέσω μιας σειράς επαφών με νέους, με γονείς, με συνεργάτες των ΚΕΣΠΕΜ, με μέλη της κοινότητας στους διαφορετικούς ΔΕΝτόπους ώστε να διερευνηθούν ανάγκες, να γίνει ανταλλαγή σκέψεων και διάλογος γύρω απ’ το σχεδιασμό του νέου κύκλου της δράσης.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν συνολικά 190 άτομα (97 νέοι - 64 παιδιά και προέφηβοι, 22 έφηβοι, 11 νέοι ενήλικες-φοιτητές και 93 γονείς).