Προσεγγίζοντας την αξιολόγηση ως μια διεργασία που συνδέει την κοινωνική έρευνα με την κοινωνική δράση, η εσωτερική αξιολόγηση των ΔΕΝ, μεταξύ άλλων, σκόπευσε στο να αναδείξει τους τρόπους με τους οποίους όλοι οι άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενοι στα ΔΕΝ βιώνουν, αισθάνονται και αντιλαμβάνονται τα εργαστήρια - πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των διαφοροποιημένων κύκλων δράσεων.

Αντιμετωπίζοντας τα ΔΕΝ ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικού συστήματος, ομάδες ενδιαφέροντος για την εσωτερική αξιολόγηση  αποτελούν: οι  εμψυχωτές και οι συντονιστές τους, τα παιδιά, οι έφηβοι ή οι νέοι ενήλικες που συμμετέχουν στις δραστηριότητες, οι γονείς τους και η ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες από τις ομάδες αυτές για την αξιολόγηση χρησιμοποιούνται διαφορετικές τεχνικές συλλογής δεδομένων όπως συνεντεύξεις, ομάδες εστίασης, συμμετοχική παρατήρηση, ερωτηματολόγια με ερωτήσεις ανοιχτού τύπου, ημερολόγια καταγραφών και η μελέτη δημιουργικών εκφραστικών έργων των ομάδων.

Η διεργασία αξιολόγησης σχεδιάστηκε ως ουσιαστικό μέρος της εξέλιξης της δράσης καθώς τα αποτελέσματά της αποτελούν συνεχή ανατροφοδότηση για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της. Έτσι, νέοι κύκλοι δραστηριοτήτων χτίζονται πάνω σε προηγούμενους κύκλους, αντλώντας γνώση από τις πολλαπλές αφηγήσεις που αναδύονται από την ίδια τη διεργασία αξιολόγησης, καθώς και τη συνεχή έρευνα πεδίου.

Οι διαδικτυακοί ΔΕΝτόποι δημιουργήθηκαν ως μέρος αυτού του κύκλου ανατροφοδότησης. Αποτελούν ακόμα έναν χώρο συνδιαλλαγής όλων όσων συμμετέχουν στη δράση, ταυτόχρονα καταγράφοντας και χαρτογραφώντας τη ζωή των ΔΕΝ καθώς εξελίσσονται.

 

> Διαβάστε τις εκθέσεις εσωτερικής αξιολόγησης των ΔΕΝ προηγούμενων κύκλων (με κλικ στις εικόνες):

DEN2010-2013tha DEN2010-2013thb DEN2010-2013thc
   ΔΕΝ 2010-2013 Α: Έκθεση  
        Τόμος Β: Παραρτήματα  
              Τόμος Γ: Σύνοψη
DEN2013-2014th DEN2014-2015th DEN2015-2016th
       ΔΕΝ 2013-2014          
             ΔΕΝ 2014-2015           
              ΔΕΝ 2015-2016